REGULAMIN OFICJALNEGO SKLEPU INTERNETOWEGO AMOREO

§ 1. DEFINICJE

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć następująco:

 1. Dzień roboczy – każdy dzień z wyłączeniem sobót oraz dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 1920 ze zm.).
 2. Konsument – Kupujący, który dokonuje zakupu Towarów w Sklepie niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Kupujący – podmiot, który dokonuje zakupu Towarów w Sklepie.
 4. Polityka prywatności – Załącznik nr 1 do Regulaminu, dostępny pod adresem internetowym https://sklep.amoreo.pl/privacy-policy/.
 5. Regulamin – niniejszy dokument regulujący zasady korzystania ze Sklepu.
 6. Sklep – oficjalny sklep internetowy Sprzedawcy znajdujący się pod adresem internetowym https://sklep.amoreo.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może zakupić od Sprzedawcy Towary.
 7. Sprzedawca – właściciel i podmiot zarządzający Sklepem, którym jest Amoreo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotowie (77-400) przy ulicy Norwida 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000797050, NIP 7671713860, kapitał zakładowy 630.600 zł.
 8. Towar – rzeczy ruchome znajdujące się w ofercie Sklepu.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin jest skierowany do wszystkich Kupujących. Kupujący zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem przed dokonaniem zakupu Towarów w Sklepie. Kupujący ma możliwość zapoznania się z Regulaminem w każdym czasie pod adresem internetowym https://sklep.amoreo.pl/regulamin.
 2. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.
 3. Zakup Towarów w Sklepie odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie obowiązującym w chwili złożenia zamówienia Towarów.
 4. Kupujący z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na jego warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania, a w szczególności wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem oraz Polityką prywatności.
 5. Wszystkie informacje o Towarach zawarte w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ww. ustawy. Kupujący składając zamówienie Towarów składa ofertę kupna wskazanych Towarów za cenę i na warunkach określonych w opisie Towarów.
 6. Zdjęcia Towarów zwarte w Sklepie nie są zdjęciami rzeczywistych produktów, lecz ich wizualizacjami, które mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów Towarów z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Kupującego. Z uwagi na proces technologiczny produkcji Towarów, rozmiar i umiejscowienie prezentowanych nadruków może ulec zmianie w stosunku do wizualizacji Towarów.
 7. W ramach Sklepu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi.
 8. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Sklepu jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową z obsługą plików cookies. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Sklepie treści w przypadku stosowania przez tych użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w Sklepie.

§ 3. ZAMÓWIENIA

 1. Zakup Towarów w Sklepie odbywa się bez rejestracji konta Kupującego w Sklepie poprzez złożenie zamówienia Towarów.
 2. Wybór Towarów zamawianych przez Kupującego następuje za pośrednictwem przycisku „Dodaj do koszyka”, znajdującego się na stronie Sklepu zawierającej opis danego Towaru. W trakcie wyboru Towarów Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych kierując się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie danego Towaru (rozmiar, ilość sztuk, itp.).
 3. Po wybraniu Towarów Kupujący może przejść do „Koszyka” dostępnego pod adresem internetowym https://sklep.amoreo.pl/koszyk, który stanowi podsumowanie wybranych Towarów przez Kupującego wraz z informacjami o jednostkowej oraz łącznej kwocie zamówienia, sposobie i kwocie wysyłki zamówienia oraz sumie kosztów zamówienia wraz z kosztami wysyłki. Potwierdzenie przez Kupującego wyboru Towarów oraz wyświetlanych informacji o zamówieniu następuje poprzez naciśnięcie przycisku „Przejdź do kasy” z poziomu „Koszyka”.
 4. W następnym kroku Kupujący wypełnia formularz zamówienia Towarów zawierający wszystkie niezbędne dane do złożenia zamówienia, kierując się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu. W tym kroku Kupujący może wprowadzić posiadany kupon rabatowy. Kupujący ponosi odpowiedzialność za poprawne i pełne podanie danych w formularzu zamówienia Towarów.
 5. Po wypełnieniu formularza, o którym mowa w ust. 4, Kupujący składa zamówienie Towarów poprzez akceptację Regulaminu oraz Polityki Prywatności, regulaminu serwisu Tpay, o którym mowa w §4 ust. 2 i naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 6. Zamówienie Towarów można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok.
 7. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji zamówienia Towarów następuje poprzez przesłanie Kupującemu wiadomości email na adres email Kupującego podany podczas składania zamówienia. Przyjęcie do realizacji zamówienia Towarów, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym poczytuje się jako zawarcie umowy sprzedaży Towarów pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 8. Strona Sklepu stanowiąca opis danego Towaru zawiera informację o czasie realizacji jego zamówienia. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku braku możliwości realizacji złożonego zamówienia w tym terminie z powodu trwałej niedostępności Towaru, bądź przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca powiadomi o tym niezwłocznie Kupującego, który podejmuje decyzję o sposobie realizacji takiego zamówienia (częściowa realizacja, anulowanie całego zamówienia). W takim przypadku Kupujący będący Konsumentem zachowuje uprawnienia do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 9. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny, który dołączony będzie do wysłanego Towaru.
 10. Na życzenie Kupującego zgłoszone w formularzu składanego zamówienia w pozycji „Uwagi do zamówienia” Sprzedawca wystawia fakturę VAT.
 11. Zamówienia Towarów realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Realizacja zagranicznych zamówień Towarów wymaga uprzednich indywidualnych uzgodnień ze Sprzedawcą.

§ 4. PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

 1. Ceny Towarów oraz koszty wysyłki Towarów są podawane w Sklepie w złotych polskich i zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian.
 2. Płatność za zamówiony Towar odbywa się wyłącznie za pośrednictwem serwisu Tpay. Zasady dokonywania wpłat przez Kupującego realizujących zakup Towarów określa regulamin serwisu Tpay dostępny do pobrania po kliknięciu w odnośnik zawarty na stronie formularza podczas składania zamówienia Towarów, bądź pod adresem internetowym https://secure.tpay.com/regulamin.pdf.
 3. W przypadku wyboru formy płatności na zasadzie przedpłaty Kupujący zobowiązany jest uiścić płatność w ciągu siedmiu dni od złożenia zamówienia Towarów. W przypadku braku płatności w tym terminie Sprzedawca ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży Towarów ze skutkiem natychmiastowym.
 4. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary za pośrednictwem kuriera firmy InPost sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie po prawidłowym dokonaniu przez Kupującego zapłaty za złożone zamówienie Towarów.
 5. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione Towary w stanie wolnym od wad.
 6. Po otrzymaniu Towaru zaleca się sprawdzenie przez Kupującego stanu dostarczonej przesyłki w obecności kuriera, w szczególności czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzenia towaru lub też innych nieprawidłowości Towaru zaleca się sporządzenie protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić Kupującemu udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.
 7. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu na skutek braku odebrania zamówionych Towarów przez Kupującego, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym poprzez przesłanie wiadomości email na adres email Kupującego podany podczas składania zamówienia Towarów, ustalając z Kupującym termin i koszt ponownej dostawy Towarów.

§ 5. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).
 2. Kupujący może złożyć reklamację zakupionych Towarów w drogą elektroniczną na adres email Sprzedawcy biuro@amoreo.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: Amoreo sp. z o.o., ul. Norwida 4, 77-400 Złotów.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: numer zamówienia, opis zgłaszanych zastrzeżeń, dane kontaktowe Kupującego zgłaszającego reklamację, a także wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia reklamacji. Zaleca się dołączenie do składanej reklamacji zdjęć Towarów podlegających reklamacji oraz dowód ich zakupu lub jego kopię, celem przyspieszenie jej rozpoznania, lecz ich niedołączenie nie wstrzymuje procedury reklamacyjnej.
 4. Reklamację można wnieść:
 5. ­­w przypadku Kupującego będącego Konsumentem – w terminach i na zasadach określonych w treści przepisów art. 556-576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) – w zakresie w jakim przepisy te dotyczą rękojmi przy sprzedaży na rzecz Konsumentów;
 6. w przypadku Kupujących niebędących Konsumentami – w terminie 3 dni licząc od dnia odbioru Towarów.
 7. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji w terminie do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 8. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego w reklamacji adres lub w inny podany przez niego w reklamacji sposób.
 9. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Kupującego:
 10. będącego Konsumentem w terminie wskazanym w ust. 5, poczytuje się , że reklamacja została uznana za uzasadnioną,
 11. niebędącego Konsumentem w terminie wskazanym w ust. 5, poczytuje się , że reklamacja została uznana za nieuzasadnioną.
 12. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Kupujący będący Konsumentem, ma prawo do ubiegania się o zwrot kosztów dostarczenia reklamowanych Towarów do Sprzedawcy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Kupującego będącego Konsumentem sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sklep). Koszty te zostaną zwrócone niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania decyzji o uznaniu reklamacji. W przypadku nieuznania reklamacji za zasadną, Kupujący będący Konsumentem zobowiązany jest do odebrania od Sprzedawcy, na swój koszt reklamowanych Towarów lub może skorzystać z usługi ich wysyłki oferowanej przez Sprzedawcę.
 13. Informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych (alternatywnych) metod rozwiązywania sporów, w tym w drodze mediacji znajdują się pod następującymi adresami:
 14. https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 15. https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595, lub
 16. http://ec.europa.eu/consumers/odr – ogólnoeuropejska internetowa platforma do alternatywnego rozwiązywania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie (na przykład pismo wysłane pocztą lub mailem) w terminie 14 dni od dostarczenia Towarów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Sprzedawcy przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Wzór formularza odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów został zawarty w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
 2. Kupujący niebędący Konsumentem nie ma prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość.
 3. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów przez Konsumenta umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Sprzedawcy. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca potwierdził jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 4. W przypadku odstąpienia umowy sprzedaży Towarów, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego będącego Konsumentem o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów. Zwrotu płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraził zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracane Towary na adres: Amoreo sp. z o.o., ul. Norwida 4, 77-400 Złotów niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży Towarów. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem.
 6. Bezpośrednie koszty zwrotu Towarów do Sprzedawcy ponosi Konsument.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ 7. SYSTEM OPINII

 1. Sklep udostępnia system opinii o Towarach w formie opisowej i graficznej, który służy do wyrażania przez Kupujących subiektywnych opinii o Towarach oferowanych przez Sklep.
 2. Graficzna ocena Towaru pozwala na ocenę w skali od 1 do 5 Towaru oferowanego przez Sklep, gdzie 5 jest oceną najwyższą, a 1 oceną najniższą.
 3. Treść opinii jest informacją jawną, dostępną publicznie dla wszystkich odwiedzających Sklep.
 4. Osoby publikujące opinię ponoszą odpowiedzialność za treść swoich wypowiedzi.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do moderowania i akceptacji opinii przed ich publikacją w Sklepie.
 6. Sprzedawca może edytować lub usunąć opinię, gdy jej treść jest sprzeczna z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego, wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propaguje przemoc, nakłania do popełnienia przestępstwa, jak również zawiera treści wulgarne, ordynarne, pornograficzne, uznane powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, zniesławiające, naruszające dobra osobiste, a także narusza dobre obyczaje i zasady netykiety lub stanowi czyn nieuczciwej konkurencji oraz która narażałaby na odpowiedzialność prawną Sprzedawcę lub która mogłyby negatywnie wpłynąć na dobre imię lub renomę Sprzedawcy.
 7. Niedozwolone są działania, których efektem może być sztuczne zaniżanie oceny Towarów poprzez dodawanie nieprawdziwych opinii lub podawanie w nich nieprawdziwych ocen.

§ 8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Sklep oraz treści w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Sklepie, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.).
 2. Kupujący poprzez zawarcie umowy sprzedaży Towarów nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji lub roszczeń do utworów, znaków towarowych lub baz danych, o których mowa w ust. 1.
 3. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Sklepu, jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.), bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy, stanowi naruszenie jego majątkowych praw autorskich.

§ 9. PRYWATNOŚĆ

 1. Dane osobowe podane przez użytkowników Sklepu, w miejscach do tego przeznaczonych, Sklep przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności.
 2. Sprzedawca informuje, iż Sklep używa plików cookies. Każdy użytkownik korzystając ze Sklepu wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki użytkownika. Zasady używania plików cookies zostały określone w Polityce prywatności.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownicy Sklepu, w szczególności Kupujący mogą kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą kanałów komunikacji określonych pod adresem internetowym https://amoreo.pl/kontakt/.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupujących będących Konsumentami, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. Treść niniejszego Regulaminu obowiązuje od dnia 01.12.2020 roku.

Załączniki:

 1. Polityka Prywatności,
 2. Wzór formularza odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów.