Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI OFICJALNEGO SKLEPU INTERNETOWEGO AMOREO

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy oficjalnego sklepu internetowego Amoreo, dostępnego pod adresem internetowym https://sklep.amoreo.pl [dalej: „Sklep”].
 2. Właścicielem Sklepu oraz Administratorem danych osobowych jest Amoreo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotowie (77-400) przy ulicy Norwida 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000797050, NIP 7671713860, kapitał zakładowy 630.600 zł [dalej: „Administrator”].
 3. Komunikacja z Administratorem odbywa się za pomocą kanałów komunikacji określonych pod adresem internetowym https://amoreo.pl/kontakt/.
 • Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1 z późn. zm.) [dalej: „RODO”] oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.).
 • Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach Sklepu i ich zachowaniu poprzez:
 • dobrowolnie wprowadzone dane w formularzach interaktywnych na stronach Sklepu, które zostają wprowadzone do systemów Administratora (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkowników w Sklepie),
 • zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”),
 • gromadzenie logów serwera operatora hostingowego Sklepu.

§ 2. CEL I ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

 1. Administrator może przetwarzać dane, które nie zawierają danych kontaktowych użytkownika Sklepu, ale mogą być wykorzystane do identyfikacji określonego urządzenia, za pomocą którego uzyskuje on dostęp do Sklepu. W połączeniu z innymi danymi, pozyskiwane przez Administratora dane mogłyby jednak zostać wykorzystane w celu identyfikacji użytkownika. W taki sposób Administrator może pozyskiwać np.: dane demograficzne; adresy IP; identyfikatory internetowe; dane uzyskiwane z plików cookies lub dotyczące płatności realizowanych w ramach Sklepu; zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu; nazwa domeny i rodzaj przeglądarki; czas dostępu; typ systemu operacyjnego; dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć użytkownicy Sklepu lub innych czynnościach, podejmowanych przez nich w Sklepie. Pozyskane w ten sposób dane Administrator wykorzystuje w celu umożliwienia identyfikacji sesji użytkownika, dostosowania wyświetlanych treści oraz w celach statystycznych i marketingowych.
 2. W zależności od charakteru relacji, Administrator może gromadzić różne kategorie danych osobowych podawanych bezpośrednio i dobrowolnie przez użytkowników Sklepu. Zakres danych jest uzależniony od charakteru relacji (proces zakupu towarów dostępnych w Sklepie, opublikowanie opinii w Sklepie, w treści których użytkownik może zawrzeć swoje dane osobowe) i może obejmować takie dane jak: imię i nazwisko (nazwa firmy), dane adresowe i kontaktowe. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, do realizacji celu wynikającego z funkcji konkretnego formularza, np. w celu złożenia zamówienia towarów dostępnych w Sklepie, opublikowanie opinii. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
 3. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników Sklepu w następujących celach: wykonywanie umowy, zawieranej pomiędzy Administratorem i użytkownikiem Sklepu; prowadzenie systemu opinii; obsługa płatności realizowanych w ramach Sklepu; prowadzenie analiz statystycznych oraz mierzenie podjętych działań marketingowych; śledzenie zachowań użytkowników; identyfikacja sesji użytkownika oraz dostosowanie wyświetlanych treści.

§ 3. PODSTAWY PRAWNE ORAZ OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być:

 1. Konieczność przetwarzania dla realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub dla wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO): Administrator może mieć obowiązek przetwarzania danych osobowych użytkownika Sklepu w celu zachowania zgodności przepisami prawa (np. obowiązek utrwalenia złożonego przez użytkownika oświadczenia) lub wypełnienia zobowiązań Administratora wynikających z umowy, której stroną jest dany użytkownik Sklepu (np. umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep zawartej na odległość). Administrator będzie przechowywał dane osobowe w czasie trwania umowy oraz w czasie trwania obowiązków prawnych z niej wynikających i przedawnienia roszczeń.
 2. Realizacja uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej (art. 6 ust.1 lit. f RODO), o ile będą one przeważać nad prawami i wolnościami użytkownika Sklepu. Takimi uzasadnionymi interesami mogą być w szczególności: prowadzenie komunikacji z użytkownikami Sklepu, zapewnienie bezpieczeństwa Sklepu oraz prowadzenie analiz statystycznych, archiwizacja danych dla spełnienia wymagania rozliczalności oraz ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, a także ochrona przed takimi roszczeniami. Dane będą przechowywane w okresie przedawnienia poszczególnych roszczeń.

§ 4. UDOSTĘPNIENIE DANYCH

 1. Dane osobowe użytkowników Sklepu mogą być przekazywane dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu, w szczególności:
 2. Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, KRS 0000412357, NIP: 7773061579 – w celu realizacji płatności w ramach Sklepu przez operatora płatności Tpay,
 3. podmiotom i osobom, które przy świadczeniu na rzecz użytkowników Sklepu świadczą usługi związane ze wsparciem technicznym Sklepu, udzielaniem odpowiedzi na wiadomości użytkowników,
 4. podmiotom i osobom, które realizują na rzecz Administratora usługi związane z komunikacją w social mediach Administratora oraz działaniami promocyjnymi i marketingowymi na rzecz Administratora.
 5. Dostawcy usług wskazani w ust. 1, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania, przy czym wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
 6. Dane osobowe użytkowników Sklepu są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 7. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Sklep odpowiednio upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

§ 5. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH

Dane osobowe użytkowników Sklepu będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację użytkowników. Przetwarzanie zautomatyzowane, w tym profilowanie może polegać na analizie i ocenie danych użytkownika celem dostosowania zachowania Sklepu do konfiguracji urządzenia oraz oprogramowania, z którego użytkownik korzysta jak również do preferencji, zachowań i postaw użytkownika.

§ 6. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW SKLEPU

 1. Użytkownikom Sklepu, przysługują następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem ich danych osobowych:
 2. prawo dostępu do danych osobowych – użytkownik może domagać się uzyskania informacji o tym, jakie dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, w tym otrzymania kopii swoich danych osobowych,
 3. prawo sprostowania danych osobowych – użytkownik może domagać się poprawienia danych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia danych, które są niekompletne,
 4. prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – użytkownik może domagać się usunięcia wszystkich swoich danych w niektórych przypadkach, m.in. w razie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (o ile stanowiła jedyną podstawę przetwarzania) lub gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem. Użytkownik nie będzie mógł jednak skorzystać z tego uprawnienia, gdy przetwarzanie danych wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub gdy przetwarzanie jest niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora,
 5. prawo sprzeciwu – użytkownik może w dowolnym momencie domagać się wstrzymania przetwarzania danych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją w wypadku, w którym dane użytkownika są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (np. w celu prowadzenia statystyk i analiz). W takim wypadku Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że będą istnieć ważne prawnie i uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika albo podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora,
 6. prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych – użytkownik może domagać się „zablokowania” danych (tj. ograniczenia wszelkich operacji przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania) w określonych sytuacjach, m.in. w czasie niezbędnym do ich poprawienia lub gdy nie będą one dalej potrzebne, lecz ich przechowywanie jest potrzebne użytkownikowi np. do ochrony jego praw,
 7. prawo do przenoszenia danych osobowych – użytkownik może domagać się otrzymania danych, które dostarczył, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może żądać uzyskania tych danych lub przesłania ich bezpośrednio innemu, wskazanemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe,
 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – jeżeli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, użytkownik może cofnąć taką zgodę w każdym czasie,
 9. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych użytkownika narusza obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy RODO, użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1 użytkownik Sklepu może wysłać wiadomość
  e-mail na adres Administratora wskazany pod adresem https://amoreo.pl/kontakt/.
 11. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika Sklepu z uprawnieniem wynikającym z praw określonych w ust. 1, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu tego terminu, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania, o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

§ 7. LOGI SERWERA

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników Sklepu podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Sklepem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
 3. czas nadejścia zapytania,
 4. czas wysłania odpowiedzi,
 5. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 6. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 7. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Sklepu nastąpiło przez odnośnik,
 8. informacje o przeglądarce użytkownika,
 9. Informacje o adresie IP.
 10. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony internetowe Sklepu. Jedynym celem ich wykorzystania jest prawidłowe administrowania serwerem obsługującym Sklep.

§ 8. PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

 1. Sklep korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 5. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 6. utrzymanie sesji użytkownika Sklepu, dzięki której użytkownik posiada koszyk towarów dodanych  przez użytkownika do „Koszyka”, który umożliwia dokonywanie zakupu towarów w Sklepie, a także kontynuowanie procesu zakupu towarów w Sklepie podczas kolejnych odwiedzin Sklepu,
 7. określania profilu użytkownika Sklepu w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych.
 8. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Sklepu do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Sklepu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 9. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika Sklepu. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej użytkownika Sklepu.
 10. Jeśli użytkownik Sklepu nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Wyłączenie bądź ograniczenie obsługi plików cookies może utrudnić albo wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu, a nawet uniemożliwić korzystanie z Sklepu.
 11. Sklep korzysta z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie są realizowane przez Administratora w oparciu o jego uzasadniony interes, polegający na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji Sklepu. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z Sklepu przez odwiedzających Sklep. Gromadzone dane przetwarzane są w sposób zanonimizowany, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) odwiedzającego Sklep. Możliwe jest zablokowanie udostępniania Google Analytics informacji o aktywności użytkownika w Sklepie – w tym celu można zainstalować odpowiedni dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google pod adresem internetowym: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 12. Sklep korzysta z funkcji z aplikacji Remarketing Google, zapewnianej przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, aby móc ponownie skontaktować się z użytkownikiem odwiedzającym Sklep. Dzięki tej aplikacji, po odwiedzeniu Sklepu, reklamy Sklepu mogą być wyświetlane, gdy użytkownik będzie przeglądać inne strony internetowe. Odbywa się to za pomocą plików cookies, przechowywanych w przeglądarce użytkownika, które służą do rejestrowania i oceny przez Google zachowania użytkownika podczas odwiedzania różnych stron internetowych. W ten sposób Google może ustalić poprzednie wizyty danego użytkownika w Sklepie. Google deklaruje, że nie łączy danych zebranych w kontekście remarketingu z danymi osobowymi użytkownika, które mogą być przechowywane przez Google. Według Google, w szczególności do remarketingu, używa się pseudonimizacji.
 13. Administrator korzysta w ramach Sklepu z narzędzi marketingowych Sklepu Facebook – usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający Sklep, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content. Użytkownik ma prawo zarządzać działaniem Piksela Facebooka poprzez  edycję ustawień reklam pod adresem internetowym https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.